Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Grupa FIEGE Polska

Mszczonow_tarczynska

Polityka Prywatności Grupa FIEGE Polska wydanie 01 z dnia 30.09.2022 roku (dalej również jako „Polityka”)

Grupa FIEGE Polska przykłada dużą wagę do sposobu przetwarzania danych osobowych a co za tym idzie do zachowania bezpieczeństwa w zakresie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy organizacji przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającym dyrektywę 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (nazywane dalej „Rozporządzeniem”).

Grupa FIEGE Polska zawsze przestrzega następujących wytycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celach opisanych
 • w niniejszej Polityce Prywatności i/lub w konkretnych celach, o których zostali Państwo poinformowani i/lub na które wyrazili Państwo zgodę;
 • gromadzimy jedynie tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest absolutnie niezbędne. Nie pozyskujemy żadnych danych, które nie są konieczne;
 • jeżeli przetwarzane dane osobowe znajdujące się naszym posiadaniu nie jest już niezbędne oraz jeśli nie jesteśmy związani prawnym zobowiązaniem do ich przechowywania, usuniemy takie dane lub poddamy je anonimizacji niezwłocznie.

Administratorem Danych Osobowych jest FIEGE Polska ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, tel. +48 22 447 79 00, Inspektor Ochrony Danych e-mail: rodo@fiege.pl NIP 5252114869 REGON 014946953 KRS: 0000080289 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS · Kapitał zakładowy spółki: 14 545 500 PLN Zarząd: Piotr Kohmann (Prezes Zarządu), Rafał Witowski (Członek Zarządu). W ramach Grupy FIEGE Polska funkcjonują podmioty, gdzie każdy z nich stanowi osobną Spółkę:

 

FIEGE Sp. z o.o.

NIP 525-21-14-869, REGON 014946953

KRS 0000080289 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy

XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy spółki: 14 545 500 PLN

Adres siedziby: ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, Poland

Adres głównej działalności operacyjnej: ul. Ługowa 85, 96-320 Mszczonów

 

FIEGE E-COM LOGISTICS Sp. z o.o.

NIP 701-06-17-378, REGON 365481063

KRS 0000638731 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy

XIV Wydział Gospodarczy KRS,

Kapitał zakładowy spółki: 200 000 PLN

Adres siedziby: ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, Poland

Adres działalności operacyjnej: ul. Innowacyjna 8, 74-100 Gardno

 

FIEGE LOGISTICS Sp. z o.o.

NIP 701-04-90-759, REGON 361777306

KRS 0000562794 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy

XIV Wydział Gospodarczy KRS,

Kapitał zakładowy spółki: 5 000 PLN

Adres siedziby: ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, Poland

Adres działalności operacyjnej: Al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków

 

FIEGE E-COM NORTH Sp. z o.o.

NIP 701-087-33-02, REGON 381505006

KRS 0000751264 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy

XIV Wydział Gospodarczy KRS,

Kapitał zakładowy spółki: 200 000 PLN

Adres siedziby: ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, Poland

Adres działalności operacyjnej: Ameryka 30, 11-015 Olsztynek

 

Zmiany Polityki Prywatności – Administrator może w przyszłości wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki np. z powodu:

wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów, w szczególności
w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług, które są świadczone drogą elektroniczną lub regulujących prawa Konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa
i obowiązki podmiotu danych;

stałego rozwoju usług elektronicznych spowodowanego postępem technologii sieciowej w tym stosowania i rozwijania nowych rozwiązań np. w zakresie funkcjonalności;

W celu wprowadzenia zmian w Polityce każdorazowo Administrator umieści na stronie internetowej organizacji informacje o zmianach w Polityce w razz przywołaniem kolejnego numeru wydania oraz z datą wejścia w życie.

Niniejsze wydanie 01 Polityki obowiązuje od dnia 30.09.2022 roku;

Rodzaje pozyskiwanych przez Grupa FIEGE Polska danych osobowych są różne
w zależności od celu ich gromadzenia oraz od świadczonych usług.

Skupiamy się na następujących kategoriach danych osobowych:

 • informacje osobiste, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji oraz numer(y) telefonu(ów);
 • historia przeglądania – odwiedzone strony, data odwiedzin, miejsce,
 • z którego dokonano odwiedzin lub adres IP (nr urządzenia końcowego - telefonu, smartfonu, tabletu, laptopa, etc.);
 • dane z CV, jeżeli aplikują Państwo na konkretne stanowisko;
 • adres email – jeżeli zostali Państwo abonentem Naszego newslettera będziemy wysłać do informacje, zgodnie z ustaloną i zaakceptowaną przez Państwa częstotliwością;
 • cookies – Nasza witryna internetowa wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Cookies - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

Grupa FIEGE Polska pozyskuje i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • kontaktu, a także w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytania;
 • doskonalenia ofert tj. usług, funkcjonalności Naszych witryn internetowych, a także aplikacji;
 • uwierzytelnienia osób kontaktujących się Nami telefonicznie lub w inny sposób;
 • utworzenia konta po zarejestrowaniu się Państwa w Naszych aplikacjach lub usługach;
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji;
 • informacyjne, jak w przypadku przesyłania newslettera po uzyskaniu Państwa zgody;
 • dane osobowe mogą być również niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych lub w związku z nawiązaną z Państwem relacją umowną;
 • jeśli dane osobowe będą Nam niezbędne w wymienionych powyżej celach lub w związku z jakimikolwiek innymi żądaniami, poinformujemy o tym Państwa przed ich pozyskaniem lub w trakcie ich pozyskiwania;

Jeżeli jest to konieczne, zwracamy się o Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli udzielili Państwo zgody na wykonywanie czynności związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, to mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody
w dowolnym momencie.

Zgłaszanie naruszeń Grupa FIEGE Polska - w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację do Inspektora Ochrony Danych Fiege Polska na adrese-mail: rodo@fiege.pl  (dalej również jako „Inspektor Danych Osobowych”).

Podstawa prawna: Artykuł. 33 ust. 2 RODO

 

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Podstawa prawna: Artykuł. 33 ust. 2 RODO

 

Rezygnacja/wycofanie zgody - proszę pamiętać, że cofnąć udzieloną zgodę może każda osoba, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać stosowną informację Inspektorowi Danych Osobowych na adres e-mail: rodo@fiege.pl

Podstawa prawna: Artykuł 12 RODO

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie, należy przesłać na adres email: rodo@fiege.pl   Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych.

Podstawa prawna: Artykuł 18 i Artykuł 12 RODO

 

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów, zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa, wówczas przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszelkich Państwa danych osobowych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych na adres e-mail: rodo@fiege.pl

Podstawa prawna: Artykuł 17 oraz Artykuł 12 RODO

 

Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu Administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych  na adres e-mail:  rodo@fiege.pl

Podstawa prawna: Artykuł 20 i Artykuł 12 RODO

 

Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii Grupa FIEGE Polska może pobrać opłatę manipulacyjną na pokrycie kosztów administracyjnych, związanych z takim działaniem.

Podstawa prawna: Artykuł 15 oraz Artykuł 12 RODO

 

Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje Państwu prawo do:

 • sprostowania danych nieprawidłowych;
 • uzupełnienia informacji niekompletnych.

Grupa FIEGE Polska przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych 
w zależności od określonego celu przetwarzania. Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych na adrese-mail: rodo@fiege.pl

Podstawa prawna: Artykuł 16 oraz Artykuł 12 RODO

 

Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16 – zgodnie z RODO, wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.

Podstawa prawna: Artykuł 8 RODO

 

Przekazywanie danych stronom trzecim – Administrator chroni Państwa interesy,
a w szczególności zapewnia, żeby  dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora  i/lub Inspektora Ochrony Danych z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powinien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie, żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO Grupa FIEGE Polska.

Podstawa prawna: Artykuł 12 RODO

 

Przejrzystość  – Szanowni Państwo, staramy się aby Nasza strona internetowa wraz z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem. W każdym przypadku zbierania danych wskazujemy szczegółowe cele (konkretne, wyraźne i prawnie uzasadnione) zbierania Państwa danych osobowych.
W przypadku, gdy Państwa odczucia lub spostrzeżenia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować do  Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail:
rodo@fiege.pl

Podstawa prawna: Artykuł 19 RODO

 

Przechowywanie danych – Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania oraz realizacji wymogów prawnych m.in. przechowywanie danych do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń. W przypadku, gdy proces przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od Państwa zgody, są one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. W każdym przypadku:

 • dane osobowe będą przechowywane, gdy przepisy prawa np. księgowe lub podatkowe będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
 • Administrator dane osobowe przechowuje dłużej aby zabezpieczyć jakiekolwiek Państwa roszczenia  wobec firmy, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń Stron trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, szczególnie kodeksu cywilnego;
 • w zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, mogą być one przechowywane przez różny okres, przy czym decyduje dłuższy termin przechowywania.

Podstawa prawna: Artykuł 4, Artykuł 5 i Artykuł 19 RODO

Prawo dostępu do danych – proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych, które Was dotyczą w zakresie:

 • celu przetwarzania;
 • kategorii pozyskiwanych danych;
 • informacji o odbiorcach danych;
 • planowany okres retencji (zniszczenia) danych;
 • informacji o uprawnieniach;
 • informacji o prawie do skargi;
 • źródła danych;
 • automatycznie podejmowanych decyzji.

Podstawa prawna: Artykuł 12 RODO

Podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Grupa FIEGE Polska stanowi:

 • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora lub przez Stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Państwem, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na Państwa wiadomości), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dobrowolnie wyrażonych zgód – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • analitycznym i statystycznym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
 •  

SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTEPÓW DO COOKIES

Podczas wizyty na Naszej witrynie internetowej, możemy pozyskiwać i/lub przechowywać informacje dotyczące Państwa przeglądarki, głównie w postaci plików cookies. Tego rodzaju informacje mogą dotyczyć Państwa, dokonywanych przez Państwa wyborów, Państwa urządzeń i są wykorzystywane głównie w celu zaoferowania bardziej spersonalizowanych doświadczeń.  To Państwo decydują, jakie informacje możemy gromadzić.

Poniżej wyszczególniono typy plików cookies oraz sposoby dokonywania odpowiednich ustawień. Prosimy pamiętać o tym, że brak wyrażenia zgody na stosowanie niektórych plików cookies może negatywnie wpłynąć na Państwa doświadczenia, gdyż spowoduje brak możliwości oferowania przez Nas niektórych usług i/lub funkcjonalności.

Niezbędne pliki cookies

Tego rodzaju pliki są niezbędne do funkcjonowania witryny internetowej, a ich wyłączenie w Naszych systemach jest niemożliwe. Są one tworzone wyłącznie
w odpowiedzi na podejmowane przez Użytkowników działania, takie jak ustawianie preferencji dotyczących prywatności. Mogą Państwo zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak, aby blokowała ona tego rodzaju pliki lub informowała o nich, ale
w takim przypadku niektóre elementy witryn internetowych nie będą działały poprawnie. W tego rodzaju plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje osobowe.

Wydajnościowe pliki cookies

Pliki cookies, które pozwalają monitorować liczbę odwiedzin oraz źródła ruchu internetowego, dzięki czemu można mierzyć i doskonalić parametry wydajnościowe Naszej strony, a tym samym zagwarantować jej lepsze funkcjonowanie. Dzięki nim wiemy także, które strony są najpopularniejsze i widzimy, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. W tego rodzaju plikach cookies nie są przechowywane żadne dane osobowe. Zawierają one jedynie anonimowe informacje. Jeśli wyłączą Państwo ten typ plików cookies, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedzili Państwo naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
W niektórych innych witrynach tego rodzaju pliki cookies są nazywane „analitycznymi”.

Reklamowe/celowane pliki cookies

Tego rodzaju pliki cookies są tworzone przez Nas i/lub naszych partnerów reklamowych w celu określenia profilu Państwa zainteresowań, a tym samym wyświetlania w Naszej witrynie (oraz na innych stronach) intersujących Państwa reklam. Dzięki nim możliwe jest również ograniczenie liczby wyświetleń danej reklamy, a także mierzenie efektywności kampanii reklamowych. Jeżeli wyłączą Państwo tego rodzaju pliki cookies, to reklamy w witrynach Naszych partnerów nadal będą wyświetlane, lecz nie będą spersonalizowane, w związku z czym mogą nie mieć Państwo możliwości skorzystania z ofert przeznaczonych dla Naszych Klientów. Korzystamy z rozwiązań technologicznych, które identyfikują na przykład Państwa przeglądarkę i urządzenie. Jeśli chcą Państwo, by podczas przeglądania innych witryn wyświetlane były bardziej spersonalizowane reklamy, prosimy o włączenie tego rodzaju plików cookies. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobów wykorzystywania Państwa danych przez Naszych Partnerów, prosimy o zapoznanie się z ich Polityką Prywatności.

Pliki cookies związane z mediami społecznościowymi

Takie pliki cookies tworzone są przez operatorów mediów społecznościowych
i pozwalają na wykorzystywanie w Naszych witrynach opracowanych przez nich rozwiązań – na przykład przycisku „Like”. Dzięki nim mogą Państwo również utworzyć konto na Naszej stronie, korzystając ze swojego profilu w mediach społecznościowych. Takie pliki mogą śledzić sposób wykorzystywania Naszej witryny i innych witryn,
a także tworzyć profil Państwa zainteresowań dla celów reklamowych. Tym samym mogą one wpływać na treści i komunikaty wyświetlane w innych witrynach. Jeśli wyłączą Państwo tego typu pliki, niektóre funkcje (np. przycisk „Like”) stają się niedostępne.

Pliki cookies pochodzące od stron trzecich

Tego rodzaju pliki cookies mogą być tworzone przez Nas lub przez dostawców zewnętrznych, z których usług/funkcjonalności (np. filmów) korzystamy na Naszych stronach. Jeśli życzą sobie Państwo, by Nasza witryna była lepiej dostosowana do Państwa potrzeb, prosimy o włączenie tego rodzaju plików cookies. 

W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych w Grupa FIEGE Polska, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Pan Łukasz Cholewa na adres e-mail rodo@fiege.pl